ประวัติแพทย์

นพ.เกียรติบูลย์ กิจเจริญวณิชกุล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสึม

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่อมไร้ท่อ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2547 

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์อายุรกรรม

อังคาร

15.00 – 17.00 น.

ศูนย์อายุรกรรม

พุธ

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์อายุรกรรม

พฤหัสบดี

07.00 – 12.00 น.

ศูนย์อายุรกรรม

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์อายุรกรรม

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์อายุรกรรม