ประวัติแพทย์

นพ.เกียรติบูลย์ กิจเจริญวณิชกุล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่อมไร้ท่อ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2547 

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

อังคาร

12.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

พุธ

08.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

พฤหัสบดี

07.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม​