ประวัติแพทย์

พญ.วรารัตน์ ธนะทรัพย์ชูศักดิ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร      :  

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2554

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

09.00 - 22.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

อังคาร

09.00 - 22.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

พุธ

09.00 - 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

พฤหัสบดี

09.00 - 13.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

อาทิตย์

09.00 - 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม