ประวัติแพทย์

พญ.แอนน์ ตันติพินธวัตร

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา         :  อังกฤษ, จีน, ไทย

การศึกษา    :  

-  จบคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2541

วุฒิบัตร      :  

-  ได้รับอนุบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 - 08.00 น.

15.00 - 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

07.00 – 08.00 น.

11.00 – 12.00 น.

17.00 – 20.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

07.00 – 08.00 น.

11.00 - 12.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัส

-

-

ศุกร์

-

-

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2