ประวัติแพทย์

พญ.แอนน์ ตันติพินธวัตร

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา         :  อังกฤษ, จีน, ไทย

การศึกษา    :  

-  จบคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2541

วุฒิบัตร      :  

-  ได้รับอนุบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 08.00 น.

07.00 – 17.00 น.

15.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3

คลินิกอายุรกรรม

อังคาร

07.00 – 17.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

คลินิกอายุรกรรม

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3

พุธ

พฤหัส

12.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3

ศุกร์

07.00 – 08.00 น.

07.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3

เสาร์