ประวัติแพทย์

นพ.ฐิติกรณ์ อรุณโรจน์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร      :  

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง2

พุธ

08.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง2

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง2

ศุกร์

08.00 – 14.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง2

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง2