ประวัติแพทย์

พญ.สุนี อัศววรุณ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 17.00 น.

17.00 – 20.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น2

พุธ

07.30 – 12.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

17.00 – 19.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น2

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

*ออกตรวจวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือน

อาทิตย์

07.00 – 16.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1