ประวัติแพทย์

นพ.ธีรศักดิ์ นีติวัฒนพงษ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์โรคหัวใจ Interventional Cardiologist

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2545

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา Cardiology, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ

พุธ

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ

พฤหัสบดี

08.00 – 12.00 น.

13.00 – 17.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ

อายุรกรรมเฉพาะทาง 2

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ