ประวัติแพทย์

พญ.วรางคณา ตันติพรสินชัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  : 

-  คณะแพทยศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ เมื่อปี พ.ศ. 2558

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชบำบัดวิกฤต  เมื่อปี พ.ศ.2560

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

11.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2