ประวัติแพทย์

กภ.ทิพยรัตน์ ลีรัตนรักษ์

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  

-  จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2540