ประวัติแพทย์

พญ. ปิยวดี ชัยชาญพิมล

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เมื่อปี พ.ศ.2548

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2552