ประวัติแพทย์

นพ.ภัทรพงศ์ บุณยเกื้อกูล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2531

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2537

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

อังคาร

08.00 – 12.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 2

พุธ

08.00 – 12.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3

พฤหัสบดี

08.00 – 12.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3

เสาร์

08.00 – 12.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง  3