รายชื่อแพทย์

นพ.บุญเลี้ยง เจริญสุข

นพ.บุญเลี้ยง เจริญสุข

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.พิชัย ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

นพ.พิชัย ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.วันชัย พรสุขเกษม

นพ.วันชัย พรสุขเกษม

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.วินิจ สุวรรณรัฐภูมิ

นพ.วินิจ สุวรรณรัฐภูมิ

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ.พิตราพัต ทิพย์ใจเอื้อ

พญ.พิตราพัต ทิพย์ใจเอื้อ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

นพ.กชกร สถิตย์เสถียร

นพ.กชกร สถิตย์เสถียร

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

พญ.สุรีพร สถิตย์น้อย

พญ.สุรีพร สถิตย์น้อย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

นพ.ภูมิมาศ เอื้อสุขพันธ์ปราณี

นพ.ภูมิมาศ เอื้อสุขพันธ์ปราณี

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.พงษ์พันธ์ สมบูรณ์

นพ.พงษ์พันธ์ สมบูรณ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.ธนาวุฒิ วรุณโชติกุล

นพ.ธนาวุฒิ วรุณโชติกุล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคเลือด

พญ.อังสนา โสดาบรรลุ

พญ.อังสนา โสดาบรรลุ

สาขาเฉพาะทาง : จักษุแพทย์

พญ.สิรินิตย์ สุทธิบดี

พญ.สิรินิตย์ สุทธิบดี

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทางผิวหนังและเลเซอร์

ทพญ.สุนทรียา มหรรฆวุธ

ทพญ.สุนทรียา มหรรฆวุธ

สาขาเฉพาะทาง : ทันตแพทย์

ทพญ.อุษณีย์ เสนาสุข

ทพญ.อุษณีย์ เสนาสุข

สาขาเฉพาะทาง : ทันตกรรมหัตถการ

นพ.สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ

นพ.สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ

สาขาเฉพาะทาง : จิตเวชศาสตร์

พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์

พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก

พญ.ฐิติมา โล่ธุวาชัย

พญ.ฐิติมา โล่ธุวาชัย

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

พญ.เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา

พญ.เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

นพ.เกียรติศักดิ์ โชติเบญจมาภรณ์

นพ.เกียรติศักดิ์ โชติเบญจมาภรณ์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.เกษมศิษฐ์  วรเทพพุฒิพงษ์

นพ.เกษมศิษฐ์ วรเทพพุฒิพงษ์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ไววุฒิ  แสงพานิชย์

นพ.ไววุฒิ แสงพานิชย์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ชัยวัธน์  แสงเขียว

นพ.ชัยวัธน์ แสงเขียว

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้านกระดูกสันหลัง

พญ.เนาวรัตน์ ทวีศิลป์

พญ.เนาวรัตน์ ทวีศิลป์

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

พญ.กานต์สินี สพันธุพงศ์

พญ.กานต์สินี สพันธุพงศ์

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

นพ.ไพบูลย์ คงเสรีภาพ

นพ.ไพบูลย์ คงเสรีภาพ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

นพ.เอกชัย กาญจนาคาร

นพ.เอกชัย กาญจนาคาร

สาขาเฉพาะทาง : ประสาทศัลยแพทย์

นพ.เกียรติบูลย์ กิจเจริญวณิชกุล

นพ.เกียรติบูลย์ กิจเจริญวณิชกุล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสึม

พญ.วรารัตน์ ธนะทรัพย์ชูศักดิ์

พญ.วรารัตน์ ธนะทรัพย์ชูศักดิ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 พญ.แอนน์ ตันติพินธวัตร

พญ.แอนน์ ตันติพินธวัตร

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

นพ.ฐิติกรณ์ อรุณโรจน์

นพ.ฐิติกรณ์ อรุณโรจน์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

พญ.ลักขณา หิรัญ

พญ.ลักขณา หิรัญ

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

พญ.ลักษณา ศิริรักษากุล

พญ.ลักษณา ศิริรักษากุล

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

พญ.สุขฤทัย นิสารัตนพร

พญ.สุขฤทัย นิสารัตนพร

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

พญ.สุภัททา เรืองรัตน์

พญ.สุภัททา เรืองรัตน์

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

พญ.สินีพร กสิวัฒน์

พญ.สินีพร กสิวัฒน์

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

พญ.กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ

พญ.กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

นพ.วิชาญ บุญสวรรค์ส่ง

นพ.วิชาญ บุญสวรรค์ส่ง

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืดและวิทยาภูมิคุ้มกัน

นพ.สงวน วงศ์ศรีสุจริต

นพ.สงวน วงศ์ศรีสุจริต

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

นพ.วิบูลย์ วิระมิตรชัย

นพ.วิบูลย์ วิระมิตรชัย

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ.วรารัตน์  ณีรัตนพันธุ์

พญ.วรารัตน์ ณีรัตนพันธุ์

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

พญ.พรสวรรค์ อาพัทธพงศ์

พญ.พรสวรรค์ อาพัทธพงศ์

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

พญ.ชนาภรณ์ ธุระพันธุ์

พญ.ชนาภรณ์ ธุระพันธุ์

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

นพ.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์

นพ.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.ธนพงษ์ อิทธิจารุกุล

นพ.ธนพงษ์ อิทธิจารุกุล

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.สุนี อัศววรุณ

พญ.สุนี อัศววรุณ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

นพ.ธีรศักดิ์ นีติวัฒนพงษ์

นพ.ธีรศักดิ์ นีติวัฒนพงษ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์โรคหัวใจ Interventional Cardiologist

นพ.ฉัตรชัย จิรอดิศัย

นพ.ฉัตรชัย จิรอดิศัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ

นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

พญ.วรางคณา ตันติพรสินชัย

พญ.วรางคณา ตันติพรสินชัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

กภ.ทิพยรัตน์ ลีรัตนรักษ์

กภ.ทิพยรัตน์ ลีรัตนรักษ์

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

กภ.ธารทอง สุโขชัยยะกิจ

กภ.ธารทอง สุโขชัยยะกิจ

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

กภ.อภิชญา จงจารุกวิน

กภ.อภิชญา จงจารุกวิน

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

นพ.พงศ์พร ประทีปทองคำ

นพ.พงศ์พร ประทีปทองคำ

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.หะริน ศรีจุดานุ

นพ.หะริน ศรีจุดานุ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านมะเร็งวิทยา

พญ.เสาวนีย์ แสงอรุณ

พญ.เสาวนีย์ แสงอรุณ

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์

นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

นพ.ปัญโญ วุฒิรักษ์ชัยนันท์

นพ.ปัญโญ วุฒิรักษ์ชัยนันท์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

นพ.สุพิชฌาย์ วงศ์มณี

นพ.สุพิชฌาย์ วงศ์มณี

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทรวงอก

พญ. ปิยวดี ชัยชาญพิมล

พญ. ปิยวดี ชัยชาญพิมล

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. น้ำทิพย์ อุทัยฉาย

พญ. น้ำทิพย์ อุทัยฉาย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ปนัดดา ธารรักประเสริฐ

พญ. ปนัดดา ธารรักประเสริฐ

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

นพ.ภัทรพงศ์ บุณยเกื้อกูล

นพ.ภัทรพงศ์ บุณยเกื้อกูล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ปราณีต ขันติกาล

นพ.ปราณีต ขันติกาล

สาขาเฉพาะทาง : วิสัญญีแพทย์

พญ.สุมาลี กิจเลิศไพโรจน์

พญ.สุมาลี กิจเลิศไพโรจน์

สาขาเฉพาะทาง : วิสัญญีแพทย์

พญ.สุพรรษา งามวิทย์โรจน์

พญ.สุพรรษา งามวิทย์โรจน์

สาขาเฉพาะทาง : วิสัญญีแพทย์

พญ. เสาวลักษณ์ เพ็ญพัธนกุล

พญ. เสาวลักษณ์ เพ็ญพัธนกุล

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.ปัณณธร ตั้งกงพานิช

นพ.ปัณณธร ตั้งกงพานิช

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

นพ.สิทธิชัย หวังมนิดากุล

นพ.สิทธิชัย หวังมนิดากุล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

พญ. ญาณิศา  พงศ์นภารักษ์

พญ. ญาณิศา พงศ์นภารักษ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. ศิวพร  ปราณีนิจ

พญ. ศิวพร ปราณีนิจ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ศิรินาถ  จุฬาวงศ์สวัสดิ์

พญ.ศิรินาถ จุฬาวงศ์สวัสดิ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

นพ.ชานนท์ สมเจตนารมย์

นพ.ชานนท์ สมเจตนารมย์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์อาชีวเวชศาสตร์-เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.กิตติพัฒน์ ทองเล็ก

นพ.กิตติพัฒน์ ทองเล็ก

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พญ.อลิษา วีระพงษ์

พญ.อลิษา วีระพงษ์

สาขาเฉพาะทาง : จักษุแพทย์

พญ.ปิยนุช น้อยเลิศ

พญ.ปิยนุช น้อยเลิศ

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคติดเชื้อ

กภ.ศศิธร ปลื้มกมล

กภ.ศศิธร ปลื้มกมล

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

กภ.พัชราภรณ์ ศรีพรหม

กภ.พัชราภรณ์ ศรีพรหม

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

กภ.กฤติยา เรืองชัยพัฒนากุล

กภ.กฤติยา เรืองชัยพัฒนากุล

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

กภ.ณัฐวดี รุ่งอุดมสินสกุล

กภ.ณัฐวดี รุ่งอุดมสินสกุล

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

กภ.พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจ

กภ.พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจ

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

นพ. สุขอนันต์ อร่ามแสงเทียนชัย

นพ. สุขอนันต์ อร่ามแสงเทียนชัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. ณัฐกร ประกอบแก้ว

นพ. ณัฐกร ประกอบแก้ว

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พ.ญ.เพชรชลี เลิศภัทรพงศ์

พ.ญ.เพชรชลี เลิศภัทรพงศ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

นพ.วรานิจ มงคลศิวพร

นพ.วรานิจ มงคลศิวพร

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

พญ.กชกร สิทธินามสุวรรณ

พญ.กชกร สิทธินามสุวรรณ

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

พญ.พิชญานิน อมรตระกูล

พญ.พิชญานิน อมรตระกูล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านมะเร็งวิทยา

พญ.ภัทราพร จันทร์เพ็ญ

พญ.ภัทราพร จันทร์เพ็ญ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

นพ.ธนชัย ศุภนาม

นพ.ธนชัย ศุภนาม

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ. กอบกาญจน์ งามศรีโสภณ

พญ. กอบกาญจน์ งามศรีโสภณ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

พญ. สุจิมา ตั้งจินตนาการ

พญ. สุจิมา ตั้งจินตนาการ

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

พญ. อรนลิน บุญศิริศักดิ์

พญ. อรนลิน บุญศิริศักดิ์

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

นพ. อานุภาพ สุธาชีวะ

นพ. อานุภาพ สุธาชีวะ

สาขาเฉพาะทาง : วิสัญญีแพทย์

พญ. พรนัชชา วัยวุฒิภิญโญ

พญ. พรนัชชา วัยวุฒิภิญโญ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

พญ.โชติมา ผลงาม

พญ.โชติมา ผลงาม

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ธัชชญา คันธจันทร์

พญ.ธัชชญา คันธจันทร์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ฐิตาภา พานทอง

พญ.ฐิตาภา พานทอง

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ณภัคนิษฐ์ ธนชาญวิศิษฐ์

พญ.ณภัคนิษฐ์ ธนชาญวิศิษฐ์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้านกระดูกสันหลัง

พญ.สุขิตา จำปาวงษ์

พญ.สุขิตา จำปาวงษ์

สาขาเฉพาะทาง : จักษุแพทย์

พญ.วิชิตา จุลวงศ์

พญ.วิชิตา จุลวงศ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ญาดา จูมงคล

พญ.ญาดา จูมงคล

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.คชิสรา ศรีดาโคตร

นพ.คชิสรา ศรีดาโคตร

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

นพ.ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมหัวใจและปอด

รศ.นพ.เสรี สิงหถนัดกิจ

รศ.นพ.เสรี สิงหถนัดกิจ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมหัวใจและปอด