กภ.ทิพยรัตน์ ลีรัตนรักษ์

การศึกษา

จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2540

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์