ทพญ.อุษณีย์ เสนาสุข

การศึกษา

  • จบทันตกรรมบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2535

วุฒิบัตร

  • ได้ประกาศนียบัตรสาขากรรมการทันตกรรมหัตถการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2541

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 16.00 น.ศูนย์ทันตกรรม
อังคาร08.00 – 16.00 น.ศูนย์ทันตกรรม
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 14.00 น.ศูนย์ทันตกรรม
เสาร์08.00 – 16.00 น.ศูนย์ทันตกรรม
อาทิตย์