นพ.ภูมิมาศ เอื้อสุขพันธ์ปราณี

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2550

 

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร10.00 – 20.00 น.
13.00 – 17.00 น.
ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
พุธ10.00 – 16.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
พฤหัสบดี10.00 – 17.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
ศุกร์10.00 – 17.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
เสาร์10.00 – 17.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
อาทิตย์