นพ.ฉัตรชัย จิรอดิศัย

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากโรงพยาบาลโรคทรวงอก

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ07.00 – 08.30 น.
08.00 – 12.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ​
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์