นพ.ณัฐวุฒิ สุมาลัย

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัญฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2557

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2563

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 20.00 น.
14.00 – 20.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
อังคาร08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
พุธ08.00 – 14.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.
12.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3