นพ.ธีรศักดิ์ นีติวัฒนพงษ์

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2545

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา Cardiology, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ08.00 – 12.00 น.ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์