นพ.บุญเลี้ยง เจริญสุข

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2518

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2524

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 12.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม
อังคาร08.00 – 12.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม
พุธ
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.ศัลยกรรม (ปกส.)
ศุกร์08.00 – 12.00 น.ห้องฉุกเฉิน
เสาร์
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์