นพ.ปราณีต ขันติกาล

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ.2541

ตารางออกตรวจ