นพ.ภัทรพงศ์ บุณยเกื้อกูล

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2531

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2537

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 2
ศุกร์08.00 – 12.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 2
เสาร์08.00 – 12.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 2
อาทิตย์