นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ

การศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ.2554

ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ เมื่อปี พ.ศ.2556

Research fellowship in sleep medicine,sleep disorder center,cleveland clinic,ohio,United States, 2016

Internatinal sleep specialist certificate, world sleep society, 2017

ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ เมื่อปี พ.ศ.2561

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์