นพ.หะริน ศรีจุดานุ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปี พ.ศ.2551

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ปี พ.ศ.2557

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.
13.00 – 16.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
อังคาร
พุธ08.00 – 10.00 น.
08.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี08.00 – 15.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์09.00 – 20.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 นศูนย์อายุรกรรม
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์