นพ.อาชวิน สตางค์มงคล

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2546

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.
13.00 – 17.00 น.
แผนกประกันสังคม
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2
อังคาร
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกประกันสังคม
พฤหัสบดี09.00 – 20.00 น.
13.00 – 17.00 น.
17.00 – 20.00 น.
แผนกประกันสังคม
ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
ศุกร์08.00 – 17.00 น.แผนกประกันสังคม
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.
แผนกประกันสังคม
ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์