พญ.กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร

–  ได้รับวุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556

–  ได้รับวุฒิบัตร อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2558

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช
ศุกร์08.00 – 17.00 น.
13.00 – 17.00 น.
แผนกสูติ – นรีเวช
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
เสาร์08.00 –  14.00  น.
13.00 – 14.00 น.
แผนกสูติ – นรีเวช
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
อาทิตย์08.00 – 20.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์