พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล (แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2546

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 15.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
พุธ08.00 – 20.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี07.30 – 16.00 น.
12.00 – 17.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
ศุกร์08.00 – 12.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
เสาร์08.00 – 12.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
อาทิตย์