พญ. กอบกาญจน์ งามศรีโสภณ

การศึกษา

  • จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2555

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2561
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จากวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2563 

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.
13.00 – 16.00 น. 
ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2
อังคาร08.00 – 15.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
พุธ
พฤหัสบดี08.00 – 20.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
ศุกร์08.00 – 20.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 16.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร