พญ.ฐิตาภา พานทอง

การศึกษา

  •  จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จาก Zhengzhou Medical University เมื่อปี พ.ศ. 2561

วุฒิบัตร

  • ได้รับประกาศณียบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2564
  • ได้รับใบอนุญาตแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ เมื่อปี พ.ศ. 2566
  • ได้รับประกาศณียบัตรแพทย์แต่งตั้งเพื่อการตรวจสุขภาพคนทำงานนอกชายฝั่งของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัด (PTTEP Approved Doctor : PAD)

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
อังคาร
พุธ08.00 –17.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ศุกร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
เสาร์08.00 – 14.00 น.
14.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
อาทิตย์