พญ.ฐิติมา โล่ธุวาชัย

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร

  • ได้รับประกาศนียบัตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545
  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2549

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร07.00 – 16.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
พุธ07.00 – 18.00 น.
10.00 – 14.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
พฤหัสบดี07.00 – 14.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์07.00 – 17.00 น.
08.00 – 12.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
เสาร์07.00 – 15.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์