พญ. ปิยวดี ชัยชาญพิมล

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เมื่อปี พ.ศ.2548

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2552

ตารางออกตรวจ

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์