พญ.พิชญานิน อมรตระกูล

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต  ปี พ.ศ.2557

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี  ปี พ.ศ.2562

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 19.00 น.ศูนย์อายุรกรรม 
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 17.00 น.
12.00 – 17.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม 
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
เสาร์08.00 – 11.00 น.ศูนย์อายุรกรรม 
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์