พญ.ลักขณา หิรัญ

การศึกษา

  •      จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2530

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา สูติ-นรีเวช จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2536

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 12.00 น.
12.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
แผนกสูติ–นรีเวช
อังคาร08.00 – 20.00 น.แผนกสูติ–นรีเวช
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกสูติ–นรีเวช
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.แผนกสูติ–นรีเวช
ศุกร์08.00 –16.00 น.แผนกสูติ–นรีเวช
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.แผนกสูติ–นรีเวช
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์