พญ.ลักษณา ศิริรักษากุล

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2538

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาสูติ-นรีเวช จากวชิรพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2546
  • อนุปริญญาสาขาเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ เมื่อปี 2564

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
อังคาร08.00 – 12.00 น.
08.00 – 16.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
พฤหัสบดี08.00 – 20.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
ศุกร์
เสาร์09.00 – 12.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
อาทิตย์