พญ.วรัชญา วิศวไพศาล

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2560

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จากแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2564

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.แผนกสูติ-นรีเวช
อังคาร08.00 – 17.00 น.
13.00 – 16.00 น.
แผนกสูติ-นรีเวช
อายุรกรรมเฉพาะทาง3
พุธ10.00 – 20.00 น.แผนกสูติ-นรีเวช
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.แผนกสูติ-นรีเวช
ศุกร์08.00 – 12.00 น.แผนกสูติ-นรีเวช
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.แผนกสูติ-นรีเวช