พญ.วรารัตน์ ธนะทรัพย์ชูศักดิ์

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2554

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00 – 22.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
อังคาร09.00 – 22.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
พุธ09.00 – 17.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี09.00 – 17.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์09.00 – 17.00 น.ศูนย์อายุรกรรม