พญ.สิรินิตย์ สุทธิบดี

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2544

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์ จากสถาบันโรคผิวหนัง เมื่อปี พ.ศ. 2554

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 20.00 น.แผนกผิวหนัง
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกผิวหนัง
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 17.00 น.แผนกผิวหนัง
เสาร์08.00 – 20.00 น.แผนกผิวหนัง
อาทิตย์