พญ.สิริยาภรณ์ โชตเศรษฐ์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2557

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิก จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2563

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.แผนกหู คอ จมูก
พุธ08.00 – 20.00 น.แผนกหู คอ จมูก
พฤหัสบดี08.00 – 14.00 น.แผนกหู คอ จมูก
ศุกร์08.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
แผนกหู คอ จมูก
เสาร์08.00 – 17.00 น.แผนกหู คอ จมูก
อาทิตย์