พญ.สุขฤทัย นิสารัตนพร

การศึกษา

  •      จบแพทยศาสตร์บัณทิต จากคณะแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ. 2544

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2550
  •      ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2551 

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00 – 16.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
อังคาร
พุธ09.00 – 16.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
พฤหัสบดี09.00 – 12.00 น.
09.00 – 16.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
ศุกร์09.00 – 20.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
เสาร์09.00 – 16.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
อาทิตย์09.00 – 12.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)