พญ.สุขิตา จำปาวงษ์

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2558

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทางสาขา จักษุวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2563
  •      ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทางต่อยอด สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2565

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
แผนกจักษุ 
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์
แผนกจักษุ
อังคาร08.00 – 15.00 น.แผนกจักษุ
พุธ08.00 – 20.00 น.
09.00 – 12.00 น.
แผนกจักษุ 
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.แผนกจักษุ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์13.00 – 17.00 น.แผนกจักษุ