พญ.สุนี อัศววรุณ

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00 – 17.00 น.
17.00 – 20.00 น.
ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย 
ศูนย์อายุรกรรม
อังคาร
พุธ07.30 – 12.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย 
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.
17.00 – 19.00 น.
ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย 
ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์
เสาร์07.00 – 16.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย 
*ออกตรวจวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน
อาทิตย์07.00 – 16.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย