พญ.สุพรรษา งามวิทย์โรจน์

การศึกษา

  •       แพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2547

วุฒิบัตร

  •       ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ.2551

ตารางออกตรวจ