พญ.สุภัททา เรืองรัตน์

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตร สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ. 2540

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 20.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
อังคาร08.00 – 18.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
พุธ08.00 – 16.00 น.
08.00 – 12.00 น.
แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
พฤหัสบดี08.00 – 18.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
ศุกร์
เสาร์08.00 – 13.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)
อาทิตย์13.00 – 17.00 น.แผนกสูติ – นรีเวช (อาคารใหม่)