พญ. เสาวลักษณ์ เพ็ญพัธนกุล

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2555

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากสถาบันแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อปีพ.ศ.2560 จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2560

ตารางออกตรวจ