พญ.พิตราพัต ทิพย์ใจเอื้อ

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร

  • ได้รับประกาศนียบัตรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2553
  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2558

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00 – 16.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
อังคาร07.00 – 20.00 น.
09.00 – 12.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
พุธ07.00 – 16.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี07.00 – 14.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.ศูนย์อายุรกรรม

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์