ขอแจ้งทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ไม่ได้มาตรวจรักษา

กลับไป
Facebook
LIne