បញ្ជីឈ្មោះគ្រូពេទ្យ

พญ.พรชนก ถีระวงษ์

นพ.กิตติภัทท์ เอี่ยมบุตรลบ

นพ.วสวัตติ์ ศรีเกษตรสรากุล