សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

MS. APHICHAYA JONGJARUKAWIN

การศึกษา

จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ.2558

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ