សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

SOONTRARIYA MAHUCKVUT, D.D.S

การศึกษา

  • จบคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2534

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 14.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ
อังคาร
พุธ08.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ
พฤหัสบดี08.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ
ศุกร์08.00 – 14.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ
เสาร์08.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ
อาทิตย์