សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

USANEE SENASOOK, D.D.S

การศึกษา

  • จบทันตกรรมบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2535

วุฒิบัตร

  • ได้ประกาศนียบัตรสาขากรรมการทันตกรรมหัตถการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2541

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ
อังคาร08.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 14.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ
เสาร์08.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ
อาทิตย์