សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

BHUMMAS UR-SUKPHANPRANEE, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2550

 

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร10.00 – 20.00 น.
13.00 – 17.00 น.
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
พุธ10.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ
พฤหัสบดี10.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ
ศุกร์10.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ
เสาร์10.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ
อาทิตย์