សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

CHAIWAT SAENGKHIEW, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • เฉพาะทางกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2557
  • เฉพาะทางกระดูกสันหลัง Tohoku Central Hospital (ในเครือของ Tohoku Medical University) ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2557

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
อังคาร08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
พุธ08.00 – 12.00 น.
15.00 – 20.00 น.
ห้องผ่าตัด
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 17.00 น.
09.00 – 12.00 น.
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
ศัลยกรรม (ปกส.)
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.
09.00 – 12.00 น.
ห้องฉุกเฉิน
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង